Familjehem

På Omsorgsbyrån Individ & Familj arbetar vi för barnets bästa. Vi tar varje uppdrag på stort allvar. Trots allt tar vi hand om framtiden, och framtiden kommer att ta hand om oss senare i livet. Om man tycker att vi är stränga i vårt arbetssätt beror det på att vi inte kompromissar med kvalitet. Den grundprincipen har gett våra utredningar ett erkännande som vi är stolta över, och familjehem som känner sig trygga i organisationen. Så ska det fortsätta: en verksamhet byggd på kompetens och trygghet genom stabila arbetsrelationer. Vi bjuder in andra aktörer på den resan genom att vara flexibla och kundmedvetna i alla former av kontakt och samverkan. Vi värderar samverkan eftersom det är en viktig hörnsten för effektiv och träffsäker familjehemsvård. I slutändan handlar allt vårt arbete om att ge barnen det allra viktigaste: ett hem att växa i.

Vi utreder Familjehem

Omsorgsbyrån Individ & Familj utreder dig som vill bli familjehem och uppfyller grundkraven.

Grundkrav

Familjeföräldrarna är 25+; Barnet får eget rum; Familjen har ordnad ekonomi; Det finns Inga betalningsanmärkningar; Inte dömd för brott; Ingen aktuell förekomst i socialregistret samt geografisk- och personlig lämplighet.

Vår utredningsprocess utgår från BRA-Fam som är socialstyrelsens metod för en första bedömning av familjehemmet. Den efterföljande djupintervjun baseras på Kälvestensmetoden. Djupintervjun tar några timmar att genomföra, och en del väljer att dela upp den på ett par träffar. Varje intervju innehåller situationsanpassade följdfrågor. Målet är att få en bra bild av det blivande familjehemmets bakgrund, styrkor och svagheter. Vi tar även referensuppgifter på varje familjehemskandidat och kontrollerar de registerutdrag som krävs enligt lag.

Registerutdrag

Socialregistret (Socialtjänsten)
Brottsregistret (Polismyndigheten)
Socialförsäkringsregistret (Försäkringskassan)
Utdrag från kronofogdsmyndigheten

Våra utredningar presenterar som standard alltid en BBIC-analys som preciserar de rekommendationer vi för vidare till socialtjänsten. Rekommendationerna görs utifrån familjehemmets speciella kompetenser och särskilda lämplighet. Vi har även möjlighet att komplettera varje utredning med ytterligare instrument som exempelvis Livslinjesamtal, nätverkskartor eller olika skattningsskalor. Våra utredningar har fått goda vitsord från kommuner och sakkunniga. De har ansetts hålla hög kvalitet och vara mycket informativa.

Utredningsförfarandet dokumenteras enligt gällande lagar och förordningar.

Frågor & Svar

Som familjehem hos en konsulentstödd familjehemsverksamhet tillkommer det alltid regelbundna handledningstillfällen (minst ett tillfälle i månaden), där ni tillsammans med er familjehemskonsulent styr uppdraget mot rätt riktning. Som familjehem står ni också alltid under uppsyn av konsulenterna, och har alltid rätt att få svar på, och hjälp med frågor som rör ert uppdrag. Vi på Omsorgsbyrån Individ & Familj kommer alltid uppmuntra er till att söka den hjälp vi erbjuder. Vi har dessutom alltid en konsulent på jour, som ni alla timmar på dygnet alltid kan ringa. Vi vill att det ska gå bra för er.
Fram till dess att en placering blir aktuell, och man står inför en s.k. introducering i hemmet, så kan man ångra sig utan någon omfattande skada. Har barnet däremot blivit placerat så bör man avvakta, begära hjälp, och verkligen försöka i en tid som känns värdig. Ett sammanbrott i vården för ett barn är alltid negativt för barnet. Det är jobbigt för barnet att byta miljö vid flera tillfällen, och har barnet en psykisk ohälsa kan det förvärra tillståndet drastiskt. Det är vårt ansvar på Omsorgsbyrån Individ & Familj att informera er, och förbereda er inför placeringen. Vi kommer därför diskutera tänkbara scenarion med er för att se hur ni ställer er till olika händelser. Det är av vårt absoluta intresse att det inte sker några sammanbrott i vården av barnet/barnen
Att vara familjehem gör det onekligen komplicerat att resa. I fall av ensamkommande placeringar så saknas ID-handling för de ensamkommande barnen, vilket gör att de inte kan komma in i landet på nytt. Sedan så brukar det generellt sätt anses negativt att som förälder resa och lämna barnen efter sig. Det blir i och med detta alltid en etisk konflikt mellan barnets bästa och familjehemsföräldrarnas egenintresse. För att resa krävs det ett godkännande från socialtjänsten, och detta kräver att det finns en framarbetad plan för barnet under tiden av resan. I dem flesta fall nekas familjehem möjligheten till att resa utomlands under uppdragets gång. Är familjehemmet ett par så kan ena familjehemsföräldern göra korttidsvistelser i annat land än Sverige, utan att det har någon påtaglig konsekvens för barnet/barnen.
Efter att vi har godkänt er som familjehem hamnar ni i vår s.k. familjehemsbank. När någon av våra uppdragsgivare kontaktar oss gällande en placering så kommer vi blicka över de familjehem som finns inom vår organisation. Skulle placeringsbeskrivning överblickliggen matcha er profil kommer vi kontakta er via telefon. Vi ger då en kort beskrivning av barnet och ni får sedan ge era åsikter (gör inte detta direkt per telefon utan att ha diskuterat det med övriga familjemedlemmar först). Skulle ni finna intresse för den tänkta placeringen så kommer vi föreslå er för uppdragsgivaren (socialtjänsten), där det vid samförstånd bestäms tid för besök där ni, Omsorgsbyrån Individ & Familj och socialsekreterare närvarar. Går allt som det ska och alla parter känner sig nöjda kommer barnet kort därefter att introduceras i familjen. Nu är ni familjehem under trädkronan av en konsulentstödd familjehemsverksamhet. Det kommer härefter också ligga i vårt intresse att ge er den kompetens som kan öka kvalitén på vården. Ni kommer därför få ta del av obligatoriska utbildningsdagar som tillhandahålls av oss på Omsorgsbyrån. Vi vill att ni ska utvecklas i er roll som familjehem.
Med vissa placeringar finns möjlighet till ett heltidsarbete för samtliga vuxna, en föreställning av ett sådant upplägg är då att det fungerar som det vanligtvis gör hos en konventionell familj. Finns det två vuxna i hushållet går det i de allra flesta fallen bra att en förälder har ett heltidsförvärv. Placerade barn har olika behovsnivåer, vilket leder svaret på denna fråga till att bli varierande i fall till fall. Inledningsvis till en placering så är det alltid lite extra känsligt och det är under denna period därför bra om familjehemsföräldern har ett flexibelt arbete. Det viktigaste är att barnets behov aldrig förvanskas på bekostnad av den vuxnes egenintresse. Väljer man att ingå uppdrag till att bli familjehem så är det alltid barnets bästa som skall vara av prioritet. Dessa frågor är viktiga att diskutera innan en placering blir aktuell, och ansvaret ligger hos oss på Omsorgsbyrån Individ & Familj att se till så att det blir så bra som möjligt.
Det första steget för att bli familjehem är att ta kontakt. Fyll i formuläret längst ner på sidan och skriv några rader om er som ger oss en översiktlig bild av vem ni är. Därefter tar vi kontakt med er och bokar tid för ett första besök/samtal. Vid besöket/samtalet kommer vi presentera oss, och svara på alla tänkta frågor ni kan ha, och ni får också möjlighet att ge en presentation av er, och svara på de frågor vi kan tänkas ha. Ni får fylla i ett intresseformulär, där ni ger uppgifter om er själva och er nuvarande situation. Vi bokar sedan ett nytt besök för att genomföra en ”BRA-fam” intervju. Denna används bl.a. som en modul för att skatta risk- och skyddsfaktorer, men används också som ett underlag vid vår bedömning av er som familjehem. Avslutningsvis i ”utredningen” kommer vi genomföra en s.k. djupintervju där vi noggrant kommer beröra alla era livsområden med hjälp av förformulerade frågor, som styrks upp av anpassade följdfrågor. Vi kommer i slutledet av utredningsprocessen skriva ihop en utredning. Denna utredning kan tänkas kompletteras av ytterligare frågor innan vi fattar beslut.
Det finns ingen särskild familjehemsprofil som är bättre än en annan. Däremot kan en individs/familjs förvärvade/relationella styrkor lämpa sig bättre för vissa barn med specificerade behov. När en placering kommer på tal så initieras det vad som kallas för ”matchning”, där det eftersöks en kompabilitet mellan den tänkta placeringen och det eventuella familjehemmet.
Familjehem är standard formen som innebär att man har ett barn placerat/boende hos en på heltid. Man hjälper barnet med allt som innefattas i en föräldraroll, samt att man lägger extra vikt vid de behovsområden som barnet kan tänkas ha och som finns formulerade i en s.k. genomförandeplan. Syftet och målet med familjehemsvård är att barnet sedan ska kunna leva ett lyckligt, självständigt liv i vuxen ålder. Familjehem kan fungera som en vanlig familj, men det kan också föreligga vissa krav beroende på behovsområdena. Vid sådana krav talar man om ”förstärkt” och ”kraftigt förstärkt” familjehem. Det innebär exempelvis att placeringen kan kräva att en familjehemsförälder är hemma på heltid. Kraftigt förstärkt familjehem innebär likt förstnämnda men att det också förs en mycket tätare kontakt mellan familjehemskonsulent och familjehemmet, än vanligtvis. Jourfamilj - är i flesta fall ett korttidsboende som agerar reserv vid plötsliga placeringar. Det kan vara att ett barn står i väntan på annan placeringsform och därför behöver ett temporärt boende. Självklart ges barnet här lika villkor som vid en standard familjehemsplacering, men man får vara beredd på att avsluta vården plötsligt.

Kontakta mig

Hör av dig till oss om du har frågor eller funderingar på familjehem.
Vi återkommer till dig så fort som bara möjligt!Ni kan också ringa till oss direkt på 010 – 166 00 00 eller skriva ett mail till info@omsorgsbyran.se