Verksamheten är under uppbyggnad. Innehållet på denna sida tar sikte på en beskrivning av framtiden och kan komma att ändras. Vi tackar var och en som visar intresse för verksamheten. Notera dock att HVB-hemmet inte är öppet för placeringar idag. Vår förhoppning är att verksamheten ska komma igång under sista kvartalet av 2018.

För mer information är ni välkomna att kontakta verksamhetsföreståndare Daniel Carlson på daniel@omsorgsbyran.se.

HVB

http://omsorgsbyran.se/wp-content/uploads/2016/12/12285319.jpg http://omsorgsbyran.se/wp-content/uploads/2016/12/12285319.jpg
http://omsorgsbyran.se/wp-content/uploads/2016/12/12285308.jpg http://omsorgsbyran.se/wp-content/uploads/2016/12/12285308.jpg
http://omsorgsbyran.se/wp-content/uploads/2016/12/12285305.jpg http://omsorgsbyran.se/wp-content/uploads/2016/12/12285305.jpg
http://omsorgsbyran.se/wp-content/uploads/2016/12/12285288.jpg http://omsorgsbyran.se/wp-content/uploads/2016/12/12285288.jpg
http://omsorgsbyran.se/wp-content/uploads/2016/12/12285254.jpg http://omsorgsbyran.se/wp-content/uploads/2016/12/12285254.jpg

Vi har som uppgift att ge de ungdomar som hamnat i en svår livssituation nya erfarenheter och kunskaper samt hjälp och stöd så att de själva och/eller tillsammans med sin familj, efter tiden hos oss, kan gå vidare i livet och leva ett socialt, känslomässigt och drägligt liv.

Vi skall pröva alla upptänkliga möjligheter och därför använda oss av evidensbaserade och fungerande metoder och arbetssätt, som MI, KBT, ART, teckenekonomi för att ungdomarna skall kunna flytta hem eller till eget boende efter tiden på Hildero HVB.

Vi arbetar med familj och nätverksarbete som vilar på systemteoretisk grund. Föräldrars och andra viktiga personers godkännande av och delaktighet i placeringen på Hildero HVB är en förutsättning för att ungdomarna ska kunna slå sig till ro och motiveras till att ta emot vårt förändringsarbete.

Att få lyckas i skolan, utifrån sina förutsättningar, är något som alla ungdomar vill och behöver, även om de uttrycker något annat. Ungdomarna som är placerade på Hildero HVB går i kommunens skolor, i grundskola eller gymnasieskola, beroende på ålder.

Målet är att ungdomarna under placeringstiden i så stor utsträckning som möjligt ska kunna ha en normal tillvaro.

Boende

På Hildero HVB erbjuder vi tolv rum för placeringar. Rummen består av en hög men enkel standard där alla väsentliga inventarier tillhandahålls från dag ett.  Det finns fräscha utrymmen för matlagning och matplats samt för samvaro och fritidsaktiviteter. Utöver detta har de inskrivna på Hildero HVB tillgång till vår alldeles egna park som ger rum åt sport och bad. På Hildero HVB är det viktigt att vi kan trivas tillsammans. Huset är stort och erbjuder de inskrivna ett öppet klimat där de har möjlighet att bevara sin integritet och sitt personliga utrymme. Alla ska ha rätten att kunna dra sig undan.

Målgrupp

Vi riktar oss till ungdomar med psykosocial beteendeproblematik. I detta innefattas ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD – HFA) . Det är pojkar och flickor i ålder 13-21. Kön- och åldersfördelningen är något vi tar i beaktande och placeringarna kommer att anpassas efter lämplighet.

Metod och arbetssätt

Utifrån inlärnings- och systemteoretisk grund erbjuder vi en KBT-inriktad behandling som lägger stor vikt vid utvärdering, beteendeanalys och social färdighetsträning. Vår personal är utbildad i Motiverande Samtal (MI) och vi har knutit läkar- och psykologkompetens till verksamheten. Inom ramen för ART (Aggression Replacement Training) arbetar vi, för de ungdomar som behöver det på grund av sin specifika problematik, intensivt med de inskrivnas värderingar och attityder.

ART (Aggression Replacement Training)

Insatsen syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet att förhindra att de återfaller i normbrytande beteende. –Socialstyrelsen

Behandlingsarbetet går bl.a. ut på att eliminera negativa och destruktiva värderingar, ofta kopplade till gängmentalitet och liknande, och att ersätta dem med positiva och konstruktiva värderingar. Vi arbetar då med:

  • Värderingsdiskussioner och livsstilsförändring både individuellt och i grupp. I gruppen bidrar ofta de ungdomar som varit längre hos oss med positiv överföring till de yngre.
  • Att skapa tillit mellan inskrivna och personal och mellan de inskrivna som grund för att skapa en god behandlingsallians.
  • De inskrivnas självkänsla och identitetsutveckling som grund för att skapa alternativ till en negativ identitet hos den unge.
  • Gränssättning när det gäller oacceptabla värderingar och kulturyttringar. Personal är rollförebilder och aktiva vägledare.
  • Genom att ge ungdomarna möjlighet till bra fritidsaktiviteter får de positiva alternativ – möjlighet att få prova på andra aktiviteter än de man sysslat med tidigare och möjlighet att få ett nytt och positivt umgänge – kamrater med andra värderingar, som inte är inskrivna på Hildero HVB. Vi är noga med att vägleda ungdomarna i de kamratkontakter som de utvecklar.

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att  använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. -Socialstyrelsen.

På Hildero HVB finns möjligheten för ungdomarna att med hjälp av vår psykolog få certifierad KBT-behandling vid behov. Denna resurs är något vi erbjuder de ungdomar som har en mer omfattande problematik när det gäller normbrytande beteenden.

Till den dagliga behandling som vi bedriver på Hildero HVB har vi knutit personal med grundläggande KBT-utbildning samt utbildning inom de behandlingsmetoder vi använder oss av, som även de har sitt ursprung i KBT.

Behandlingsarbetet bedrivs i form av ett fassystem med inslag av teckenekonomi som ger placeringstiden fasta ramar och klara regler. Systemet är utformat utifrån forskning och beprövad erfarenhet. I systemet finns fyra utvecklingsfaser – varje fas medför en viss grad av självbestämmande kopplad till ansvaret att fullfölja behandlingen.

Introduktionsfasen är utgångspunkten och den femte fasen fokuserar på utslussning. Däremellan finns ytterligare tre steg som vart och ett tar hänsyn till den enskildes ålder, mognad och personliga utveckling. Tillämpningen av fassystemet tar självklart hänsyn till våra uppdragsgivares instruktioner och bedömningar.

MI

Vi använder synsättet och samtalsteknikerna i Motiverande samtal för att hos de placerade ungdomarna skapa en motivation till att vilja åstadkomma en förändring och att vidmakthålla förändringen.

Detta innebär bl.a. att ungdomen successivt medvetandegörs om hur vissa beteenden kan medföra positiva/negativa konsekvenser. Att vidmakthålla en förändring innebär att se en positiv utkomma av ett förändrat beteende. Att ungdomen får hjälp med att identifiera och se de positiva förändringarna som skett, och hur de har tagit sig till uttryck i ungdomens liv, är viktiga steg i processen.

Teckenekonomi

Vi använder oss av teckenekonomi för att förstärka positiva beteenden hos ungdomarna.